Bachelor in Secondary Education (ETEEAP) major in Filipino

Bachelor in

Secondary Education (ETEEAP)

major in Filipino

The Bachelor of Secondary Education (BSEd) is an undergraduate teacher education program designed to equip learners with adequate and relevant competencies to teach in their chosen area of specialization or major in the secondary level.

Program Educational Objectives

OBJECTIVES GRADUATE ATTRIBUTES
1 Attain a position as an educator within an educational institution, fostering an environment that nurtures learning and development;Competent and equipped with research-based knowledge
2 Showcase expertise in crafting educational content, designing curriculum, and implementing progressive teaching techniques to enrich student learning experiences;Ethical, critical thinker, problem solver, creative, and innovative
3 Embrace ongoing learning and educational research to adapt to evolving teaching methods and the diverse needs of students; andLife-long learner
4 Demonstrate leadership skills, teamwork, and a dedication to advancing educational institutions, locally and globally, for the benefit of students and the community.Collaborative and with leadership skills
 • Program Outcomes
  • Nagpapamalas ng mataas na antas ng kaalaman sa pagtuturo ng wika at panitikang Filipino;
  • Nagpapakita ng malawak at malalim na pag-unawa at kaalaman sa ugnayan ng wika, kultura, at lipunan;
  • Nakagagamit ng iba't ibang kasanayan at kaalaman sa proseso ng pagtuturo-pagkatuto;
  • Nagtataglay ng kaalaman hinggil sa usapin ng kultural at linggwistikong dibersidad ng bansa;
  • Nakapagdidisenyo ng malikhain, inobatibo, at integratibong mga alternatibong dulog sa pagtuturo at pagkatuto; and
  • Nakagagawa ng pananaliksik ukol sa ikauunlad ng wikang Filipino bilang wikang panturo.

Campus

Manuel S. Enverga University Foundation - Lucena City Lucena

Expanded Tertiary Education Equivalency and Accreditation Program ETEEAP

Keywords

BSEd
BSEd-Fil
secondary education
Filipino
educ
teacher education
pagtuturo
ETEEAP